REGULAMIN

§1
DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Nie wymeldowanie się z apartamentu do godziny 10:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 50% wartości ostatniej doby. Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 513 569 222. Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą 50 PLN. Przedłużenie może nastąpić maksymalnie do godziny 12:00.

§2
MELDUNEK i ODBIÓR KLUCZY
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej, Apart Harmony ma prawo poprosić od Gościa o depozyt gotówkowy w wysokości 250 zł, zwrotny w chwili oddania kluczy i sprawdzenia apartamentu. Apart Harmony zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:


W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta. 

Godziny otwarcia biura: codziennie w godz. : 09:00 – 20:00. Meldunek poza godzinami pracy biura - 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę, fakt ten trzeba zgłosić 24h przed przyjazdem, mailowo bądź telefonicznie, tak by firma Apart Harmony była w stanie zorganizować wydanie kluczy. Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt z góry, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej. W przypadku rezerwacji na 1 noc, karta kredytowa/płatnicza zostanie obciążona w wysokości 100% wartości rezerwacji.

§3
REZERWACJA, ZMIANY, ZADATEK, NIEDOJAZD
Z uwagi na wyjątkowy charakter usługi noclegowej, Apart Harmony nie przyjmuje rezerwacji bez wpłaty zadatku. Wpłata zadatku jest równoznaczna z potwierdzeniem warunków rezerwacji. Zmianę rezerwacji, rezygnację z pobytu należy zgłosić pisemnie na conajmniej 7 dni przed dniem zameldowania. W przypadku nie odebrania kluczy zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji, Apart Harmony zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dalszego świadczenia usług (tzw. "no-show charge"), a wpłacony zadatek przepada.

§4
MIEJSCE PARKINGOWE
Każdy Apartament posiada wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu niestrzeżonym. Goście podczas meldunku otrzymują informację od obsługi o lokalizacji ich miejsca parkingowego. Wyjatek stanowią apartamenty NEXO B5 oraz B10 ul. Nowy Świat 23 Puck oraz apartament 4 Piętro ul. 1000 lecia PP Władysławowo (w miarę dostępności parking ogólnodowsępny).

§5
ZDANIE KLUCZY
Zdanie klucza od Apartamentu odbywa się na miejscu, w dniu wyjazdu w godzinach od 9:00 do10:00 po wcześniejszym poinformowaniu obsługi o planowanej godzinie wyjazdu. Apartamenty są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe szkody. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 PLN.

§6
CISZA NOCNA
Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 07:00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Apart Harmony ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług bez zwrotu wpłaconego zadatku.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA APARTAMENT
Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym i zwrotu w dniu wyjazdu w stanie nie pogorszonym. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu na rzecz Family Homes. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze. Apart Harmony nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Apartamencie podczas pobytu.

§8
ZAKAZ PALENIA
W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 PLN, za dezynfekcję Apartamentu, doliczana do rachunku gościa.

§9
POBYT ZWIERZĄT
Zwierzęta nie są akceptowane.

§10
SYTUACJE WYJĄTKOWE
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Apart Harmony, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościom obiektu zastępczego o podobnym standardzie. Apart Harmony ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Apart Harmony, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

§11
AWARIE
Wszelkie awarie powinny być zgłaszane na bieżąco. Apart Harmony zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Apart Harmony (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany Apartament.

§12
DANE OSOBOWE
Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie „RODO”.

W związku z powyższym dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji przez Apart Harmony. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator danych”) jest Apart Harmony- Marek Kowalski, z siedzibą we Władysławowie, przy ul. Drogowców 1/5, NIP 5871588298, REGON 222057880. 

§13
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Apart Harmony a gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Apart Harmony.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Liczba osób zamieszkujących w Apartamencie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Apart Harmony ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Osoby niezameldowane w Apartamentach nie mają prawa wstępu na teren obiektu bez zgody przedstawiciela Apart Harmony.


W cenę wynajmu Apartamentu nie jest wliczona opłata za sprzątnie końcowe (różna od typu Apartamentu, nie mniej niż 100 PLN) oraz opłata miejscowa (tzw. klimatyczne), płatna dodatkowo wg aktualnie obowiązujących stawek. 

Regulamin określa warunki pobytu w obiektach zarządzanych przez Apart Harmony. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.


513 569 222
biuro@apartharmony.pl
Copyright: ApartHarmony - apartamenty Puck i Władysławowo.